Căn cứ Quyết định số 2731/QĐ-HVN ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy định về công tác sinh viên;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, sinh viên tiếp tục phải học tập online, chưa được trở lại Học viện học tập tập trung; đồng thời nhằm đổi mới trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên, Ban CTCT&CTSV thông báo như sau:

1. Để đăng ký được giải quyết các thủ tục hành chính, sinh viên truy cập vào đường link sau:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

2. Để tải các mẫu văn bản cần xin xác nhận, sinh viên truy cập vào trang Công tác sinh viên có địa chỉ:

http://ctsv.vnua.edu.vn/danh-muc/bieu-mau-25.html

3. Để tra cứu kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đã yêu cầu, sinh viên truy cập vào đường link:

https://docs.google.com/…/17sbIjnezGe11sWfYtq_lZW7ADY…/edit…

4. Thời gian thực hiện tiếp nhận và xử lý online: từ ngày 08/10/2021 (trong giờ hành chính).

5. Chi tiết các bước chính cần thực hiện, sinh viên vui lòng xem video và các bước thực hiện được đính kèm trong thông báo này.

Trân trọng thông báo!

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN
***
 Bước 1: Đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính.
Link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

 Bước 2: Tải các mẫu văn bản cần xin xác nhận
Link: http://ctsv.vnua.edu.vn/danh-muc/bieu-mau-25.html

 Bước 3: Tra cứu kết quả giải quyết
Link: https://docs.google.com/…/17sbIjnezGe11sWfYtq_lZW7ADY…/edit…

Xem video hướng dẫn tại:
https://youtu.be/Lj2pHW_hWO4