Khoa Kế toán và QTKD thông báo về việc đăng ký khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung HK1(22-23).
Đề nghị các sinh viên có nhu cầu và đủ điều kiện mà Khoa và Học viện yêu cầu( điểm TB tích lũy 2.0 trở lên, số tín chỉ TL từ 84 tín và đặc biệt trong HK1- 22-23 chỉ đăng ký 6 tín chỉ ngoài khóa luận tốt nghiệp) đăng ký vào đường link sau.
Thời gian đăng ký đến hết ngày 24/07/2022.