Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh – Học viện nông nghiệp Việt Nam  thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 – năm học 2021 - 2022 (ĐỢT BỔ SUNG theo danh sách 01-10-phan-cong-hd-kltn-hk1-21-22-dot-bo-sung-gui-sv.xlsx ) của các chuyên ngành KTDN, QTDN và KDNN như sau:

·        Giao Đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 1- năm học  2021 - 2022  từ 04/10/2021 theo lịch của các Bộ môn được phân công hướng dẫn.

·        Nộp đề cương sơ bộ (2 bản) cho các Bộ môn vào ngày 23/10/2021.

·        Các bộ môn nộp tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp, tên công ty  của sinh viên thực tập cho trợ lý đào tạo để làm quyết định vào ngày 25/10/2021.

Thời gian nộp Đề tài khóa luận tốt nghiệp: ngày  01/03/2022. (SV nộp trực tiếp tại các Bộ môn thực tập)

·        Các Bộ môn gửi danh sách sinh viên được và không được bảo vệ cho trợ lý đào tạo ngày 07/03/2022

·        Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự tính vào 14 - 18/03/2022.

Hà Nội, ngày 28 tháng  09 năm 2021

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh