Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh –Học viện nông nghiệp Việt Nam  thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 – năm học 2022 -2023 của các chuyên ngành KTDN, QTDN và KDNN,QTKDNN như sau:

·        Giao Đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 1- năm học  2022 - 2023 theo file danh-sach-phan-cong-bm-hd-kltn-hk1-22-23.xlsx  từ 20/06/2022 theo lịch của các Bộ môn được phân công hướng dẫn.

·        Nộp đề cương sơ bộ (2 bản) cho các Bộ môn vào ngày 18/08/2022.

·        Các bộ môn nộp tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp, tên công ty  của sinh viên thực tập cho trợ lý đào tạo để làm quyết định vào ngày  23/08/2022.

Thời gian nộp Đề tài khóa luận tốt nghiệp: ngày  27/12/2022. (SV nộp trực tiếp tại các Bộ môn thực tập)

·        Các Bộ môn gửi danh sách sinh viên được và không được bảo vệ cho trợ lý đào tạo ngày 05/01/2023.

·        Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự tính vào 11 - 12/01/2023.

 Hà Nội, ngày 14 tháng  06  năm 2022

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hải Núi

 

1. Bộ môn Tài chính thông báo:

Sinh viên được phân công thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023 về Bộ môn Tài chính bmtc-danh-sach-phan-cong-bm-hd-kltn-hk1-22-23-1.xlsx sẽ liên hệ làm việc với giáo viên hướng dẫn như sau:
1. Cô Hương: huongnt.hua@gmail.com
2. Cô Hảo: ltthao@vnua.edu.vn/ 0963491615
3. Cô Hoàng Anh: Dthoanganh.hua@gmail.com
4. Cô Lâm: btlam.hua@gmail.com
5. Thầy Thính: sithinhdf@gmail.com
Cảm ơn các em.