Một số câu hỏi thường gặp của sinh viên

Q: Em sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp thì có hướng dẫn format không ạ?

A: Em làm theo mẫu của chương trình mình đang học như sau:

    1.  File hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy

    2.  File hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chương trình tiên tiến

Q: Em sinh viên học văn bằng 2 có phải làm điểm rèn luyện không?

A: Theo quy định, sinh viên học văn bằng 2 vẫn phải làm điểm rèn luyện mỗi học kỳ.

Q: Em sinh viên các khóa cũ có phải học chính trị không?

A: Có. Sinh viên các khóa cũ và học văn bằng 2 phải học chính trị đầu năm học.

Q: Điểm rèn luyện của em bao nhiêu thì đạt loại xuất săc?

A: Em phải đạt từ 90 điểm trở lên thì mới đạt loại xuất sắc.

Q: Cho em hỏi, sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội chỉ phải làm một bộ hồ sơ cho cả 4 năm học đúng không?

A:

- Những sinh viên viên thuộc diện miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội nếu không phải đối tượng hộ nghèo, cận nghèo thì chỉ cần làm 01 bộ hồ sơ cho cả thời gian học tập tại Học viện, không phải làm bổ sung.

- Còn những sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo đầu năm dương lịch hàng năm (đầu HK 2, trước ngày 15/3) phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học kỳ tiếp theo.

Q: Thưa cô, cho em hỏi, em bị trượt chính trị đầu năm học thì em có phải học lại không ah?

A: Có. Những sinh viên trượt chính trị đầu năm học sẽ phải học lại chính trị vào cuối năm (Nhà trường tổ chức 1 đợt học vào cuối năm).

Q: Với điều kiện như thế nào thì em được đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp?

A: Theo quy định hiện hành, sinh viên được phép đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp khi đã hoàn thành ít nhất 70% (tính đến hết học kì 5) tổng số tín chỉ cần thiết để hoàn thành khoá học với điểm TBC tích luỹ từ 2.00 trở lên.

Q: Em đã tích luỹ đủ số tín chỉ cần thiết và đủ điều kiện ra trường nhưng muốn hoãn xét tốt nghiệp để học cải thiện một số môn được không?

A: Có. Sinh viên phải viết đơn xin chưa xét tốt nghiệp (Mẫu 10) gửi Ban QLĐT ít nhất 10 ngày trước ngày 30 các tháng 3,9,12 và 25/7 hàng năm.

Q: Thời gian rà soát điều kiện đăng ký khóa luận tốt nghiệp của Khoa?

A: Khoa thực hiện rà soát điều kiện đăng ký khóa luận qua Google drive, có thông báo và hướng dẫn thực hiện vào tháng 4, 6,11 và tháng 2 hàng năm

Q: Trong thời gian làm khóa luận em được học thêm bao nhiêu tín chỉ?

A: Trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên vẫn được phép đăng ký học thêm tối đa 06 tín chỉ nếu được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn và của khoa chuyên môn. Ngoài ra, các khoa chuyên môn có quy định riêng về việc cho phép sinh viên đăng ký học phần trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp.

Q: Nếu điểm TBC tích luỹ của em đủ điều kiện được cấp bằng loại xuất sắc hoặc loại giỏi, có trường hợp nào em bị hạ bậc bằng không?

A: Có. Sinh viên tôt nghiệp loại xuất sắc hoặc giỏi bị hạ 1 hạng trong 2 trường hợp sau:

Có trên 5% tổng số tín chỉ phải học lại

Bị thi hành kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học

Q: Điểm TBC tích luỹ cần thiết để đủ điều kiện tốt nghiệp là bao nhiêu?

A: Theo quy định hiện hành, sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nếu đạt điểm TBC tích luỹ từ 2.00 trở lên.

Q: Mỗi năm có bao nhiêu đợt xét công nhận tốt nghiệp?

A: Có 4 đợt xét công nhận tốt nghiệp hàng năm vào ngày 30 các tháng 3, 9 12 và ngày 25/7.

Q: Điều kiện của sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập?

A: Sinh viên đại học và cao đẳng có điểm trung bình chung học kỳ   đạt từ 2,50 trở lên, không có học phần bị điểm F, tích luỹ tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ (khoá 57 tích luỹ tối thiểu 18 tín chỉ/học kỳ, các lớp cao đẳng xét theo số tín chỉ thực học trong học kỳ), không tính các học phần GDTC và GDQP, kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Q: Quy trình, nguyên tắc xét cấp học bổng khuyến khích học tập?

A: Quỹ HBKKHT được khoán theo nhóm ngành và khoá học. chương trình tiên tiến, chất lượng cao và bậc cao đẳng. Học viện giao khoán quỹ HBKKHT theo từng kỳ để các Khoa chủ động cân đối và quyết định các mức HBKKHT cho sinh viên. Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên phối hợp cùng Ban Tài chính và Kế toán, Ban Quản lý Đào tạo để xác định mức khoán quỹ HBKKHT giao cho cácKhoa.
Q: Các mức HBKKHT hiện nay?

Các mức học bổng khuyến khích học tập

Ngành - Khoa

Mức học bổng (đồng/tháng)

Chương trình thường

Chương trình TT, CLC

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Thú y

1.500.000

1.600.000

1.800.000

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

1.250.000

1.350.000

1.550.000

 

 

 

Công nghệ sinh học, Môi trường, Cơ - Điện, Công nghệ thông tin

1.200.000

1.300.000

1.500.000

1.800.000

1.950.000

2.250.000

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

950.000

1.050.000

1.250.000

1.425.000

1.575.000

1.875.000

Các ngành còn lại

1.000.000

1.050.000

1.150.000

1.500.000

1.575.000

1.725.000

Mức học bổng khuyến khích học tập của sinh viên theo chương trình tiên tiến, chất lượng cao bằng 1,5 lần mức học bổng theo quy định.

Q: Thời gian đăng ký học phần hàng năm của Học viện ?

A: Từ ngày 10/5 đến 14/5 và từ ngày 26/11 đến 30/11 hàng năm, Học viện thông báo thời khóa biểu dự kiến cho từng chương trình trong học kỳ, dự kiến số lớp học phần và số lượng sinh viên/lớp học phần sẽ mở, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, điều kiện học phần học trước để được đăng ký học cho từng học phần. Sinh viên được đăng ký học phần sau khi đã hoàn thành học phí.

2. Tùy theo khả năng và điều kiện học tập của bản thân, từ ngày 15/5 đến 01/6 và từ ngày 01/12 đến 15/12 hàng năm, sinh viên đăng ký online các học phần sẽ học trong học kỳ1 và học kỳ 2 trên website (Mẫu 1). Thời gian sinh viên đăng ký bổ sung học phần hoặc hủy các học phần đã đăng ký online trên website theo thông báo của Ban Quản lý đào tạo cho mỗi đợt đăng ký.

Q: Sinh viên học cùng lúc hai chương trình được đăng ký tối đa bao nhiêu tín chỉ?

A: Sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình được phép đăng ký tối đa 30 tín chỉ trong mỗi học kỳ (kể cả học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), trong đó số tín chỉ tối đa sinh viên có thể đăng ký cho mỗi ngành là 25 tín chỉ.

Q: Học lực của em thế nào thì em thuộc diện bị cảnh báo học tập?

A: Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng năm học, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên được dựa trên điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;

Q: Hiện tại văn phòng Đoàn ở đâu ?

A: Phòng 117 nhà hành chính

Q: Tiền đoàn phí hàng năm là bao nhiêu ?

A: 16000 VNĐ đoàn phí Khoa &8000 VNĐ đoàn phí HV.

Q: Đối với những SV sắp ra trường còn nợ đoàn phí thì như thế nào ?

A: Nộp trực tiếp tại văn phòng Đoàn thì mới đủ điều kiện tốt nghiệp

Q: Có đối tượng SV nào được miễn tiền đoàn phí hay không ?

A: Tất cả các SV là đoàn viên đều phải đóng đoàn phí.

Q: Nếu đã trở thành đoàn viên, dù có bị vi phạm điều lệ đoàn cũng chỉ bị phạt kỉ luật chứ không có trường hợp bị xoá tên khỏi danh sách đoàn viên đúng hay không?
A: Không. Nếu đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.

Q: Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi Đoàn?

A: Tối đa 35 tuổi.

Q: Trong cuộc thi "Nhà vô địch điểm A" do Đoàn thanh niên Học viện tổ chức có điều kiện là đăng kí tối thiểu 15 tín chỉ không tính GDTC, GDQP và có điều kiện là các học phần đã đăng kí sau khi lên điểm thì không có học phần đạt điểm C, C+, D, D+, F. Vậy các học phần GDTC, GDQP thì có tính vào điều kiện không có học phần điểm C, C+, D, D+, F không?

A: Học phần GDTC và GDQP không tính vào điều kiện không có học phần điểm C, C+, D, D+, F.

Q: Trường hợp Đoàn viên khi đã hết tuổi đoàn nhưng vẫn tiếp tục hoạt động trong tổ chức đoàn khi nào? 

A: Đoàn viên hết tuổi đoàn nhưng nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì vẫn tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.

Q: Có phải chỉ những SV hoạt động trong các tổ chức đoàn, hội, đội tình nguyện mới được khen thưởng của Đoàn?

A: Không chỉ các thành viên hoạt động trông các tổ chức đoàn, hội, đội tình nguyện mới được khen thưởng mà cả các sinh viên của các lớp có hoạt động tốt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cũng sẽ được khen thưởng. 

Q: Văn phòng Khoa Kế toán và QTKD ở đâu a?

A: Hiện tại ở phòng 419 nhà hành chính.

Danh sách Tổ công tác sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

       Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo Danh sách phân công nhiệm vụ tổ cố vấn học tập Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh. Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng liên hệ Thầy, Cô trong tổ để được giải đáp

Switch mode views: