Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Học kỳ 2 năm học 2018-2019

           Kính gửi:         - Các lớp K63, 62, 61, 60, 59.                                                  

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-HVN ngày 01/3/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành Hướng dẫn quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên kể từ năm học 2015-2016;

Để triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018–2019 được kịp thời, chính xác, đúng quy định, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh yêu cầu:

* Các Lớp căn cứ kết quả học tập (do Ban Quản lý đào tạo cấp) và danh sách sinh viên được khen thưởng, sinh viên vi phạm kỷ luật học kỳ 2 năm học 2018–2019. Các lớp sinh viên thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện, lập danh sách điểm rèn luyện của sinh viên (theo “Mẫu khoa” gửi trong biểu mẫu đính kèm) gửi về Văn phòng Khoa (phòng 419 – Nhà Hành chính) trước 16h ngày 20/09/2019. File điện tử gửi về email: dkyen@vnua.edu.vn.

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh yêu cầu các Lớp sinh viên thực hiện đúng quy trình, nội dung và thời gian quy định./.

P. TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

Switch mode views: