Thông báo thông tin tuyển dụng của Công ty GreenFeed VN- chi nhánh Hưng Yên

Khoa Kế toán và QTKD thông báo: Công ty GreenFeed VN- chi nhánh Hưng Yên tuyển dụng:

- Kế toán thanh toán quốc tế
- Kế toán bán hàng
Thời gian phỏng vấn: 8h sáng thứ 5 ngày 14/6/2018
Địa điểm: Phòng 425 Khoa Kế toán và QTKD
Switch mode views: