Thống kê công tác nghiên cứu khoa học của Khoa

 

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thống kê công tác nghiên cứu khoa học của khoa:

1 OVOP

2 Chính sách dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp trên thế giới

3 NÂNG CAO NĂNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

4 BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG NGẮN

5 TỔNG QUAN VỀ LIÊN KẾT GIỮA HỘ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

6 Nghiên cứu thái độ và hành vi của người tiêu dùng

7 KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI VỀ DANH MUC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LĨNH VỰC NN

8 TỔNG QUAN VỀ MARKETING XANH VÀ TIỀU DÙNG XANH

9 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG ĐỒNG

10 TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

11 Hoạt động phát triển đào tạo và nghiên cứu liên quan tới lĩnh vực

12 TỔNG QUAN VỀ CÁC HÌNH THỨC TÀI CHÍNH CHUỖI GIÁ TRỊ

13 TỔNG QUANCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN HÓA ĐẤT ĐAI 2019

14 TỔNG QUAN TÀI LIỆU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2019

Switch mode views: