Quản trị kinh doanh

 

NGÀNH: Quản trị kinh doanh          MÃ NGÀNH: 60340102

Tên tiếng Anh: Business Management

CHUYÊN NGÀNH: Quản trị kinh doanh    MÃ CHUYÊN NGÀNH: 60340102

Tên tiếng Anh: Business Management

 

1. CHUẨN ĐÂU RA

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.1.  Về kiến thức

- Hiểu, phân tích và đánh giá được tri thức triết học, thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học – công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ứng dụng được các tri thức khoa học triết học vào thực tiễn đời sống, nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Phân tích và lý giải được bản chất của quản trị và các lý thuyết quản trị nói chung; lý thuyết về thị trường và giá cả để giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình marketing trong một nền kinh tế năng động;

- Luận giải được tính cấp thiết của việc hình thành và quản trị chuỗi cung, đánh giá được bản chất của chuỗi cung ứng trong thực tế;

- Phân tích các lý thuyết và vận dụng công cụ định lượng cơ bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị tài chính doanh nghiệp và giám đốc tài chính công ty;

- Phân tích được hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp; các phương pháp, công cụ kế toán phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp;

- Xác định được vấn đề nghiên cứu trong quản trị kinh doanh và vận dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu trong QTKD;

- Lý giải, phân tích và vận dụng được những kiến thức nâng cao trong hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp bao gồm quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, kinh doanh quốc tế, quản trị marketing, marketing nông nghiệp, quản trị doanh nghiệp, công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp, quản trị kinh doanh nông nghiệp, phân tích định lượng cho quản lý, kinh tế tài nguyên và môi trường;

- Phân tích và vận dụng kiến thức nâng cao về kế toán chi phí, hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích tài chính, phân tích đầu tư, quản trị danh mục đầu tư và kiểm toán;

- Tổng hợp được kiến thức để giải quyết một số tình huống điển hình trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản trị;

- Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành quản trị QTKD để xác định hướng nghiên cứu phù hợp; phân tích và đánh giá vấn đề nghiên cứu từ đó đề xuất giải pháp liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

1.2.  Về kỹ năng

- Có khả năng luận giải và đánh giá độc lập các vấn đề nảy sinh trong thực tế quản trị trong tổ chức và doanh nghiệp;

- Vận dụng một cách độc lập các công cụ kế toán chi phí, chuẩn mực kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

- Độc lập hoàn thiện và thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, tổ chức hoặc chu trình nghiệp vụ chủ yếu; thành thạo trong phân tích xử lý và tổng hợp thông tin kế toán tài chính hỗ trợ cho việc ra quyết định trong trường hợp cụ thể;

- Có khả năng phân tích độc lập hoạt động marketing trong doanh nghiệp; độc lập trong việc sắp xếp mục tiêu của tổ chức, thiết kế công việc cho tổ chức để đáp ứng sự thay đổi và phát triển của tổ chức trong xu thế hội nhập;

- Có khả năng ứng dụng một cách độc lập kỹ thuật phân tích định lượng trong các loại tình huống ra quyết định;

- Vận dụng các kiến thức đã học để lý giải các thay đổi về cách thức tổ chức- quản lý doanh nghiệp, thị trường tài chính- tiền tệ, quản lý tài chính, chính sách thuế, marketing, chuẩn mực kế toán-kiểm toán ở trên thế giới và ở Việt nam để giải quyết các vấn đề cơ bản trong thực tiễn;

- Phân tích được các vấn đề phát sinh trong thực tiễn dựa trên cơ sở lý thuyết từ các môn học;

- Phân tích các bất cập trong thực tiễn để đề xuất phương án đổi mới cách thức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất-kinh doanh và quản lý tài chính trong các loại hình doanh nghiệp;

- Có kỹ năng trao đổi, thuyết trình vấn đề một cách tương đối chủ động và rõ ràng; tự tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc;

- Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm;

- Phát triển khả năng quản trị trong tổ chức và quản trị cá nhân, có trình độ giao tiếp cộng đồng và năng lực lãnh đạo, sử dụng công nghệ mới trong công tác;

-  Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc và đời sống với trình độ B1 theo chuẩn chung khung Châu Âu;

- Ứng dụng được các công cụ tin học văn phòng, một số phần mềm thông dụng và internet để soạn thảo văn bản, xử lý số liệu, tìm kiếm thông tin và giao dịch phục vụ học tập và công tác.

1.3.  Về phẩm chất đạo đức

- Có đạo đức công dân, có lòng đam mê, tính tự giác và chủ động trong học tập và công tác;

- Học viên có quan điểm rõ ràng về ảnh hưởng của đạo đức quản trị đến việc ra quyết định, từ đó nâng cao kiến thức đạo đức trong quản trị tổ chức; tự giác nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được phân công; chấp hành các qui định, qui chế và nội qui được ban hành;

- Chủ động tham gia vào các nhóm xã hội và các công việc cộng đồng; Nghiêm chỉnh chấp hành qui định, chính sách được ban hành; có ý thức trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề xã hội, pháp luật, kinh tế và môi trường.

2. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh có thể công tác có thể trở thành các cán bộ nghiên cứu, chuyên viên có trình độ cao, vững kỹ năng thực hành, làm việc ở các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, các cơ quan nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế.

- Cán bộ, nhân viên, chuyên viên cấp cao, các cán bộ quản lý trong các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục – đào tạo;

- Quản trị kinh doanh: Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc kinh doanh;

- Quản trị nhân sự: Cán bộ/chuyên viên nhân sự, Trưởng phòng nhân sự, Giám đốc nhân sự;

- Quản trị marketing: Nhân viên phát triển thị trường, nhân viên tiếp thị, Quản trị kênh phân phối, Nhân viên bán hàng, Trưởng phòng marketing, Giám đốc Marketing;

- Quản trị tài chính, kế toán: Chuyên viên tài chính, tư vấn tài chính, trưởng phòng tài chính, Giám đốc tài chính;…;

- Quản trị sản xuất: Quản đốc phân xưởng, Quản lý chất lượng sản phẩm, Quản lý sản xuất, Quản lý kho, Giám đốc sản xuất.

3. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh có thể tiếp tục học nâng cao trình độ lên bậc tiến sỹ chuyên ngành:

- Kinh tế,

- Quản trị kinh doanh

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, CHUẨN QUỐC TẾ ĐÃ THAM KHẢO

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình chuẩn quốc tế của nhiều trường đại học ở các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới bao gồm: Hoa Kỳ (Đại học Wincosin, Đại học Preston, Đại học Louisiana), Hàn Quốc (Đại học Yonsei), Australia (Đại học Shunsise Coast, Đại học Macquarie, Đại học Melbourne), Singapore (Viện Đào tạo Nguồn nhân lực Singapore), và Thái Lan (Đại học Chiang Mai).

 

 

Switch mode views: