Quản lý và phát triển du lịch

Đào tạo cử nhân có chất lượng, có trình độ lý luận và kiến thức chuyên môn, có phương pháp và năng lực quản lý và phát triển du lịch, cũng như các lĩnh vực liên quan.

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo thí điểm ngành Quản lý và phát triển du lịch có mục tiêu chung là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, có trình độ lý luận, có kiến thức chuyên môn về kinh tế, xã hội và du lịch; có phương pháp, năng lực tổ chức trong quản lý và phát triển du lịch và các lĩnh vực liên quan trong nền kinh tế. Chương trình đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức cả trong nước và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý và phát triển du lịch:

MT1: Thực hiện trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội, năng động và tác phong làm việc tiên tiến.

MT2: Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động, đóng góp vào sự phát triển bền vững ngành du lịch.

MT3: Có đủ năng lực để thực hiện các hoạt động tự học, nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học.

MT4: Trở thành các nhà kinh doanh, người quản lý ở các cơ quan quản lý và phát triển du lịch hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực du lịch.

Chuẩn đầu ra

Kiến thức chung

Chuẩn đầu ra 1: Áp dụng kiến thức pháp luật, khoa học chính trị xã hội và nhân văn vào hoạt động nghề nghiệp.

Áp dụng

Kiến thức chuyên môn

Chuẩn đầu ra 2: Phân tích các vấn đề về kinh tế, tài chính, quản trị để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong ngành du lịch;

Phân tích

 

Chuẩn đầu ra 3: Đánh giá các cơ hội thị trường quốc gia, khu vực và quốc tế về các sản phẩm và dịch vụ phục vụ các tổ chức du lịch;

Vận dụng

 

Chuẩn đầu ra 4: Vận dụng tư duy phản biện để xây dựng chiến lược, kế hoạch, dự án trong lĩnh vực du lịch;

Sáng tạo

Kỹ năng chung

Chuẩn đầu ra 5: Phối hợp làm việc nhóm với vai trò một nhà lãnh đạo và một thành viên trong nhóm  để đạt mục tiêu đặt ra;

Phối hợp

 

Chuẩn đầu ra 6: Sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại để xử lý các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn;

Áp dụng

 

Chuẩn đầu ra 7: Vận dụng kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa, đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh

Vận dụng

Kỹ năng chuyên ngành

Chuẩn đầu ra 8: Tổ chức các hoạt động du lịch trong thực tiễn;

Sáng tạo

 

Chuẩn đầu ra 9: Vận dụng các phương pháp, công nghệ để tiến hành nghiên cứu về quản lý và phát triển du lịch;

Vận dụng

 

Chuẩn đầu ra 10: Ra quyết định giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạt động nghề nghiệp;

Sáng tạo

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Chuẩn đầu ra 11: Tuân thủ quy định của luật pháp, thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường;

Áp dụng

 

Chuẩn đầu ra 12: Định hướng tương lai rõ ràng, phát triển bản thân và có ý thức học tập suốt đời.

Sáng tạo

Switch mode views: