Quản trị tài chính

 

NGÀNH: Quản trị kinh doanh       MÃ số: 52340101

Tên tiếng Anh: Business Management

CHUYÊN NGÀNH: Quản trị tài chính            

Tên tiếng Anh: Financial Management

 

1. CHUẨN ĐÂU RA

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.1.  Về kiến thức

Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống.

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về toán và kiến thức theo khối ngành kinh tế, các vấn đề về quản lý nhà nước về kinh tế, các vấn đề trong quản trị tổ chức, các nguyên tắc kế toán trong đơn vị kinh tế và sự nghiệp làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho chuyên ngành quản trị tài chính;

- Hiểu được kiến thức cơ sở về tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp, marketing trong thực tiễn sản xuất kinh doanh và đáp ứng khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành quản trị tài chính;

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về các mô hình toán, chính sách công, chính sách thuế, công cụ tài chính vào hoạt động của doanh nghiệp cũng như việc ra quyết định đầu tư của cá nhân trên thị trường tài chính và thị trường chứng khoán;

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về hạch toán kế toán, kiểm toán, quản trị chất lượng sản phẩm, kênh phân phối, các mối quan hệ cung cầu trên thị trường. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp;

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về tài chính như thẩm định tài chính, thẩm định đầu tư, đánh giá phân tích, xây dựng dự án đầu tư kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính, kỹ thuật định giá, kỹ thuật quản lý danh mục đầu tư, phân tích chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng, theo quy trình và theo hoạt động vào việc ra quyết định của doanh nghiệp cũng như các quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

1.2.  Về kỹ năng

- Cập nhật được sự thay đổi về chính sách, qui định liên quan đến sản xuất kinh doanh ở Việt Nam để giải quyết các vấn đề cơ bản trong thực tế;

- Thực hành được kỹ năng phân tích, xử lý, tổng hợp thông tin về kế toán, tài chính. Vận dụng được các chính sách tài chính, chính sách thuế, chính sách công vào trong hoạt động thực tiễn để giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế;

- Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết được các vấn đề về tài chính, quản trị phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Phân tích và lựa chọn được các phương án đầu tư hiệu quả, thực hành xây dựng được các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp;

- Tự tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; trao đổi, thuyết trình vấn đề một cách tương đối chủ động và rõ ràng;

- Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm: Tập hợp thành viên và tổ chức thực hiện các công việc đơn giản được giao; Đánh giá kết quả công việc của từng thành viên và của nhóm/tổ; Giải quyết được những xung đột đơn giản của nhóm/tổ;

- Thực hiện được các kỹ năng cơ bản (nghe, nói, đọc, viết) trong giao tiếp xã hội và nghề nghiệp; Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ tương đương TOEIC 400

- Có khả năng sử dụng một số phần mềm tin học thông dụng (Word, Power Point, Excel, SPSS) để soạn thảo văn bản, thiết kế slide, xử lý/tính toán số liệu. Sử dụng internet tìm kiếm thông tin và giao dịch qua mạng.

1.3.   Về phẩm chất đạo đức

- Có trách nhiệm trong công việc được giao; có thái độ hợp tác tốt với đồng nghiệp; tuân thủ các quy tắc và đạo đức nghề nghiệp;

- Tuân thủ pháp luật của Nhà nước và các quy định của các tổ chức làm việc.

2. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản trị tài chính có thể công tác tại các vị trí nhân viên hoặc các cấp quản lý trong các doanh nghiệp, công ty kiểm toán, quỹ đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán, các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm và các cơ quan quản lý của nhà nước. Cụ thể:

- Trong doanh nghiệp, ngân hàng: quản lý tài chính, nguồn vốn, kế toán, thẩm định dự án;

- Công ty chứng khoán, quỹ bảo hiểm: Đảm nhận công việc môi giới chứng khoán, phân tích và tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp, phân tích rủi ro, khai thác bảo hiểm, quản lý danh mục đầu tư...;

- Công ty tài chính, công ty kinh doanh bất động sản: Đảm nhận công việc định giá tài sản, , phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, thẩm định dự án…;

- Cơ quan quản lý nhà nước: Phòng tài chính, sở tài chính, sở kế hoạch đầu tư.

3. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Chương trình đào tạo nâng cao trình độ mà người tốt nghiệp có thể tham gia đào tạo SĐH các chuyên ngành liên quan.

- Quản trị kinh doanh;

- Tài chính ngân hàng;

- Quản lý kinh tế.

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, CHUẨN QUỐC TẾ ĐÃ THAM KHẢO

- Chuẩn đầu ra ngành Tài chính- Ngân hàng, Mã số 52340201- Trường Đại học Văn Lang

- Specialization in Financial Management- National University, 11355 N Torrey Pines Rd, San Diego, CA, USA 92037, (858) 642-8000.

(http://www.nu.edu/OurPrograms/SchoolOfBusinessAndManagement/FinanceandEconomics/Specializations/Specialization-Financial-Management.html )

 

 

Switch mode views: