Quản trị kinh doanh nông nghiệp

 

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH         MÃ NGÀNH: 52903414        

(Business Management)      

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

(Advanced Education Program on Agribusiness Management)

 

1. CHUẨN ĐẦU RA

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.1.  Về kiến thức

- Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống.

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về toán học; khoa học về nông nghiệp; các nguyên lý về kinh tế, nguyên lý quản trị (quản lý),  nguyên lý kế toán để giải quyết tình huống thực tế của tổ chức;

- Hiểu và vận dụng được các lý thuyết về thị trường, giá cả, nguyên lý về thống kê, kinh tế lượng để phân tích thị trường thị trường nói chung và thị trường nông sản và thực phẩm nói riêng;

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về khoa học quản trị (quản lý), khoa học marketing, quản trị tài chính, kế toán chuyên ngành để ra quyết định trong sản xuất-kinh doanh và thương mại;

- Áp dụng những kiến thức chuyên sâu về quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị marketing, kinh doanh quốc tế trong kinh doanh hàng hóa và dịch vụ ở thị trường nội địa và quốc tế;

- Vân dụng kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, phân tích marketing, phân tích tài chính để xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình và phương án kinh doanh trong đơn vị kinh doanh hàng hóa và dịch vụ.

1.2.  Về kỹ năng

- Có khả năng hoạch định, tổ chức, triển khai thực hiện và giám sát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thao tác các công cụ và phần mềm trong thu thập, xử lý, tổng hợp phân tích nguồn số liệu và thông tin thứ cấp và sơ cấp trong sản xuất kinh doanh;

- Thực hành các kỹ năng xác định vấn đề, thiết kế, xây dựng phương án giải quyết các tình huống kinh doanh;

- Thao tác được kỹ năng tư duy độc lập, tư duy phản biện, kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Thao tác được kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch trong công việc; thực hành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong học tập và công tác;

- Thực hành các kỹ năng về tin học; thao tác được các công nghệ hỗ trợ trong thuyết trình; có khả năng giao tiếp tiếng Anh ở mức TOFELT 550 hoặc tương đương.

1.3.  Về phẩm chất đạo đức:

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân như: tư duy chính trị vững vàng; sáng tạo, tin tưởng vào khoa học; chủ động trong học tập; tích cực tiếp cận với khoa học hiện đại;

- Có phẩm chất đạo đức xã hội như: có ý thức trách nhiệm với môi trường, xã hội. 

2. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh chương trình tiên tiến có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học. 

3. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Cử nhân sau khi tốt nghiệp chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu nâng cao ở các bậc thạc sĩ và tiến sĩ về các lĩnh vực có liên quan; tham gia các chương trình liên kết quốc tế tại các trường đại học nước ngoài danh tiếng./.

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, CHUẨN QUỐC TẾ ĐÃ THAM KHẢO

- Chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

- Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp bậc Đại học, Trường Đại học New England, Úc.

- Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp, Đại học Đà Nẵng

 

Switch mode views: