Quản trị kinh doanh

 

NGÀNH: Quản trị kinh doanh                MÃ NGÀNH: 52340101

Tên tiếng Anh: Business Management

CHUYÊN NGÀNH: Quản trị kinh doanh                 

Tên tiếng Anh: Business Management

 

1. CHUẨN ĐÂU RA

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.1. Về kiến thức

Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống

- Áp dụng được những nguyên lý cơ bản về toán, quản trị, kinh tế vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất kinh doanh và đáp ứng khả năng tiếp thu các kiến thức cơ sở và nâng cao của chuyên ngành quản trị kinh doanh;

- Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ sở về quản trị doanh nghiệp, marketing, tài chính và kế toán vào thực tiễn sản xuất kinh doanh và đáp ứng khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành quản trị kinh doanh;

- Vận dụng được kiến thức được trang bị trong việc xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện các kế hoạch; điều hành và lãnh đạo quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh; kiểm tra, giám sát các hoạt động và công việc thực tiễn của doanh nghiệp;

- Vận dụng được những kiến thức quản trị chuyên sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm quản trị rủi ro, quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị kênh phân phối, quản trị Marketing, quản trị sản xuất và tác nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, quản trị hành chính văn phòng, quản lý chất lượng sản phẩm, và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp;

- Phân tích được các tình huống điển hình trong thực tiễn thị trường, giá cả; vận dụng các nguyên tắc, phương pháp và các quy định hiện hành về kế toán, kiểm toán để phân tích và ra quyết định trong sản xuất kinh doanh;

- Hiểu và vận dụng được một số công cụ và phương pháp quản trị trong việc nghiên cứu và đánh giá các vấn đề thực tiễn;

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành quản trị QTKD để xác định hướng nghiên cứu; thu thập, xử lý và phân tích số liệu; đánh giá, luận giải vấn đề nghiên cứu và đề xuất giải pháp liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

1.2. Về kỹ năng

- Thực hiện được các kỹ năng quản trị cơ bản bao gồm kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành,lãnh đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong thực tiễn;

- Thực hiện được các kỹ năng phát hiện vấn đề, ra quyết định,giải quyết tình huống, kỹ năng giao tiếp, bán hàng, kỹ năng nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, kỹ năng lựa chọn, thiết kế và có biện pháp để khuyến khích thúc đẩy nhân viên, lựa chọn phương án sản xuất đúng đắn, xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp;

- Cập nhật, nghiên cứu và vận dụng được sự thay đổi về chính sách, qui định liên quan đến sản xuất kinh doanh ở Việt Nam để giải quyết các vấn đề cơ bản trong thực tế;

- Trao đổi, thuyết trình vấn đề một cách tương đối chủ động và rõ ràng; Tự tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc;

- Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm, các phong cách giao tiếp với thành viên và với nhóm khác;

- Tập hợp thành viên và tổ chức thực hiện các công việc đơn giản được giao; đánh giá kết quả công việc của từng thành viên và của nhóm/tổ; Giải quyết được những xung đột đơn giản của nhóm/tổ;

- Thực hiện được các kỹ năng cơ bản (nghe, nói, đọc, viết) trong giao tiếp xã hội và nghề nghiệp; Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ tương đương TOEIC 400;

- Có khả năng sử dụng tương đối thành thạo một số phần mềm thông dụng (Word, Power Point, Excel) và internet để soạn thảo văn bản, thiết kế slide, xử lý/tính toán số liệu, tìm kiếm thông tin và giao dịch qua mạng.

1.3. Về phẩm chất đạo đức

- Có trách nhiệm trong công việc được giao; có thái độ hợp tác tốt với đồng nghiệp; tuân thủ các quy tắc và đạo đức nghề nghiệp;

- Phẩm chất chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật của Nhà nước và các quy định của các tổ chức làm việc; có trách nhiệm với xã hội.

2. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực quản trị: Thực hiện các công việc như quản trị nhân sự, quản trị vật tư, quản trị dự án đầu tư, quản trị tài chính, v.v. ;

- Lĩnh vực phân phối và cung ứng: Phụ trách quản trị kênh phân phối, các hoạt động vận tải và cung ứng dịch vụ trong doanh nghiệp;

- Lĩnh vực bán hàng: Đảm nhận công việc bán hàng, quản trị lực lượng bán hàng, thiết kế bán hàng;

- Lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng: Phụ trách các hoạt động thiết kế, cung ứng và dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng;

- Lĩnh vực nghiên cứu thị trường: Đảm nhận các công việc nghiên cứu và phân tích thị trường trong các công ty chuyên nghiên cứu thị trường, hay bộ phận nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp;

- Lĩnh vực truyền thông: Thực hiện các hoạt động thiết kế và quản trị các chương trình truyền thông marketingtrong các công ty truyền thông hay các tổ chức có tham gia trong lĩnh vực quảng bá (quảng cáo, tổ chức sự kiện, v.v.);

- Lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh doanh: đăng ký kinh doanh, quản lý kinh doanh, hợp tác kinh doanh, quản lý thị trường, thanh tra.

3. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, người tốt nghiệp có thể tiếp tục nghiên cứu và học tập các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ sau: Ngành quản trị kinh doanh;  ngành quản lý kinh tế

4. CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THAM KHẢO

CTĐT: Quản trị kinh doanh, Trường Đại học thương mại, Việt Nam

CTĐT: Quản trị kinh doanh, Trường Rizal Technological University, Mandaluyong, Philippines

 

Switch mode views: