Quản trị Marketing

 

NGÀNH: Quản trị kinh doanh            MÃ NGÀNH: 52340101

Tên tiếng Anh: Business Management

CHUYÊN NGÀNH: Quản trị Marketing                     

Tên tiếng Anh: Marketing Management

           

1. CHUẨN ĐẦU RA

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.1.  Kiến thức

- Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống.

- Áp dụng được những nguyên lý cơ bản về toán, quản trị và kinh tế vào giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn sản xuất kinh doanh và đáp ứng khả năng tiếp thu các kiến thức cơ sở cũng như nâng cao của chuyên ngành Quản trị Marketing;

- Vận dụng được kiến thức cơ sở về quản trị doanh nghiệp, marketing, tài chính và kế toán vào giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn sản xuất kinh doanh và đáp ứng khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị Marketing;

- Áp dụng được những nguyên lý quản trị và marketing vào quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động marketing nói riêng của doanh nghiệp, bao gồm quản trị tài chính, quản trị bán hàng, quản trị kênh phân phối, quản trị marketing;

- Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về marketing vào nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi người tiêu dùng và xây dựng kế hoạch marketing của doanh nghiệp;

- Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp và quy định cơ bản về kế toán, kiểm toán để phân tích và ra quyết định trong một số tình huống sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Áp dụng những kiến thức lý thuyết về lãnh đạo, thị trường và giá cả để giải thích một số vấn đề cơ bản trong thực tiễn như nguồn gốc của quyền lực trong doanh nghiệp, bản chất công việc lãnh đạo, mối quan hệ giữa giá cả và cung cầu, sự hình thành giá cả sản phẩm;

- Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Quản trị Marketing để xác định hướng nghiên cứu, thu thập, xử lý và phân tích số liệu, luận giải vấn đề nghiên cứu và đề xuất giải pháp liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

1.2.  Về kỹ năng

- Thực hiện được các cuộc điều tra nghiên cứu marketing và phân tích môi trường kinh doanh; Sử dụng được một số công cụ phần mềm thông thường để phân tích, giải thích các vấn đề cơ bản trong thực tiễn quản trị marketing;

- Phác thảo được một số kế hoạch tác nghiệp chủ yếu và chiến lược marketing hỗn hợp hay từng thành phần của chiến lược marketing hỗn hợp cho doanh nghiệp theo chỉ dẫn;

- Cập nhật và vận dụng được sự thay đổi về chính sách, qui định liên quan đến sản xuất kinh doanh ở Việt Nam để giải quyết một số vấn đề cơ bản trong thực tế;

- Trao đổi, thuyết trình vấn đề một cách tương đối chủ động và rõ ràng; Tự tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc;

- Thực hiện khá linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm, các phong cách giao tiếp với thành viên và với nhóm khác;

- Tập hợp thành viên và tổ chức thực hiện các công việc đơn giản được giao; Đánh giá kết quả công việc của từng thành viên và của nhóm/tổ; Giải quyết được những xung đột đơn giản của nhóm/tổ;

- Thực hiện được các kỹ năng cơ bản (nghe, nói, đọc, viết) trong giao tiếp xã hội và nghề nghiệp; Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ tương đương TOEIC 400;

- Có khả năng sử dụng tương đối thành thạo một số phần mềm thông dụng (Word, Power Point và Excel) và internet để soạn thảo văn bản, thiết kế slide, xử lý, tính toán số liệu và tìm kiếm thông tin qua mạng.

1.3. Về phẩm chất đạo đức

- Có trách nhiệm trong công việc được giao; có thái độ hợp tác tốt với đồng nghiệp; tuân thủ các quy tắc và đạo đức nghề nghiệp;

- Phẩm chất chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật của Nhà nước và các quy định của các tổ chức làm việc; có trách nhiệm với xã hội.

2. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Marketing có thể làm việc ở các bộ phận: marketing, kinh doanh, tổ chức, v.v. của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hoặc giảng dạy kiến thức về quản trị và marketing ở các trường nghiệp vụ, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trong nước. Cụ thể như sau:

- Lĩnh vực quản trị: Thực hiện các công việc như quản trị nhân sự, quản trị vật tư, quản trị tài chính, quản trị marketing;

- Lĩnh vực nghiên cứu thị trường: Đảm nhận các công việc nghiên cứu và phân tích thị trường trong đơn vị/bộ phận nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp;

- Lĩnh vực phân phối và cung ứng: Thực hiện công việc quản trị kênh phân phối, hoạt động vận tải và cung ứng dịch vụ trong doanh nghiệp;

- Lĩnh vực bán hàng và truyền thông: Đảm nhận công việc bán hàng, quản trị lực lượng bán hàng hay thực hiện chương trình truyền thông marketing

- Lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng: Thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng.

3. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Marketing có thể  tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ tại các cơ sở đào tạo (các trường đại học, học viện hay viện nghiên cứu) về lĩnh vực quản trị kinh doanh và marketing; Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến hành vi khách hàng, chiến lược marketing, quản trị nhân lực, quản trị kênh phân phối, xây dựng và phát triển thương hiệu, đánh giá sự hài lòng, quản trị sản xuất,  v.v.

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, CHUẨN QUỐC TẾ ĐÃ THAM KHẢO

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh, hướng chuyên sâu Marketing, Đại học Quốc tế Stamford, Thái Lan

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Marketing, Đại học De la Salle, Philippine

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Marketing, Đại học South Australia           

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Quản trị Marketing, ngành Marketing, trường Đại học Bellevue, Mỹ.

 

Switch mode views: