Kế toán Kiểm toán

 

NGÀNH:  Kế toán      MÃ NGÀNH: 52340301

(Accounting)

CHUYÊN NGÀNH: Kế toán Kiểm toán   

(Accounting - Auditing) 

 

1. CHUẨN ĐẦU RA

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.1.  Về kiến thức

- Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống.

- Áp dụng được các kiến thức toán cơ bản, toán kinh tế, nguyên lý thống kê kinh tế, quản trị học, tâm lý trong quản lý, hợp tác kinh tế để giải quyết một số vấn đề chung trong thực tiễn sản xuất kinh doanh;

- Vận dụng được kiến thức cơ sở về quản trị doanh nghiệp, marketing, tài chính, kế toán để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn sản xuất doanh nghiệp;

-  Sử dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang bị để phân tích và giải quyết một số tình huống cụ thể về kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, để nâng cao hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các tổ chức kinh tế;

- Vận dụng được các hình thức tổ chức kế toán, các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành và  phương pháp hạch toán để phân tích và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cơ bản trong doanh nghiệp và các tổ chức;

- Hiểu được các kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế; vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán, chuẩn mực kế toán kiểm toán và các phương pháp kiểm toán phù hợp với từng đối tượng kiểm toán; có thể tham gia lập kế hoạch thực hiện một cuộc kiểm toán;

- Có khả năng thiết lập hệ thống xác định chi phí sản xuất trong các loại hình doanh nghiệp để kiểm soát và quản lý tốt chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm; phân tích và đánh giá được hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống báo cáo kế toán quản trị, báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho việc ra các quyết định quản lý;

- Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành kế toán kiểm toán để xác định một số chủ đề nghiên cứu thực tế; thu thập, xử lý và phân tích số liệu; đánh giá, phân tích vấn đề nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

1.2.  Về kỹ năng

- Có khả năng cập nhật và vận dụng thay đổi về các chế độ tài chính, kế toán trong công tác kế toán kiểm toán; Phát hiện và giải quyết được một số vấn đề trong lĩnh vực kế toán kiểm toán; phân tích được các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán theo chế độ và chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam hiện hành;

- Có khả năng nhận diện và phân loại được hệ thống xác định phí sản xuất trong các loại hình doanh nghiệp; thiết lập và phân tích được các báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định;

- Có khả năng phát hiện một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh, đánh giá và đề xuất được phương án cải tiến quản lý, điều hành hoạt động sản xuất-kinh doanh, hoạt động tài chính trong doanh nghiệp có hiệu quả;

- Ứng dụng được phần mềm kế toán trong hạch toán các nghiệp vụ kế toán cũng như xử lý một số vấn đề kế toán trong các cuộc kiểm toán và phần mềm xử lý số liệu thống kê;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint) trong các công việc chuyên môn, có khả năng tìm kiếm thông tin trên Internet phục vụ cho việc tự học và tự nâng cao chuyên môn;

- Có khả năng đọc hiểu, thuyết trình các vấn đề chuyên môn và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh ở trình độ tương đương TOEIC 400;

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong các vấn đề chuyên môn.

1.3.  Về phẩm chất đạo đức

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật của nhà nước và có trách nhiệm với xã hội;

- Có trách nhiệm đối với công việc, có đạo đức nghề nghiệp trong công tác kế toán, kiểm toán;

- Có tinh thần tự học hỏi, có ý chí phấn đấu vươn lên, không ngừng tiến bộ.

2. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân “chuyên ngành Kế toán Kiểm toán” có thể đảm nhận những vị trí công việc sau:

- Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán viên Nhà nước, Nhân viên kiểm toán nội bộ;

- Nhân viên kế toán toán tài chính trong doanh nghiệp và các tổ chức;

- Nhân viên kế toán quản trị, Nhân viên phân tích kinh doanh, Nhân viên kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp và các tổ chức;

- Tư vấn viên về kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh.

3. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành Kế toán Kiểm toán có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) về các chuyên ngành:

- Kế toán;

- Kế toán kiểm toán;

- Tài chính;

- Quản trị kinh doanh.

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, CHUẨN QUỐC TẾ ĐÃ THAM KHẢO

- Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2010

- Chuẩn đầu ra quy định đối với sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán Học viên Tài chính. Lấy từ http://chuandaura.edu.vn/list/quy-dinh-chuan-dau-ra.htm

- Chuẩn đầu ra đối với cử nhân ngành khoa học kế toán trường Đại học Quốc gia của Mỹ. Lấy từ http://www.nu.edu/OurPrograms/SchoolOfBusinessAndManagement/AccountingAndFinance/Programs/BSAccountancy.html

 

Switch mode views: