Kế toán

 

NGÀNH: Kế toán       MÃ NGÀNH: 52340301

Tên tiếng Anh: Accounting

CHUYÊN NGÀNH: Kế toán   

Tên tiếng Anh: Accounting 

 

1. CHUẨN ĐẦU RA

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.1.  Về kiến thức

- Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống;

- Áp dụng được các kiến thức toán cơ bản, toán kinh tế, nguyên lý thống kê kinh tế, quản trị học, tâm lý trong quản lý, hợp tác kinh tế để giải quyết một số vấn đề trong  thực tiễn sản xuất kinh doanh;

- Vận dụng được kiến thức cơ sở về quản trị doanh nghiệp, marketing, tài chính và kế toán để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn sản xuất kinh doanh;

- Phân tích và tổng hợp được các nghiệp vụ kinh tế cơ bản phát sinh trong doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng các nguyên lý kế toán;

- Áp dụng được kiến thức kế toán quản trị vào việc ra quyết định sản xuất- kinh doanh cho một số tình huống cơ bản;

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành trong việc xây dựngkế hoạch, tổ chức thực hiện  kế hoạch, điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh, kiểm tra, giám sát một số  hoạt động của doanh nghiệp;

- Vận dụng được các hình thức tổ chức kế toán, nguyên tắc,chuẩn mực kế toán, phương pháp hạch toán để thực hiện và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp và các tổ chức;

- Áp dụng được nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán vào kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm soát nội bộ một số nghiệp vụ cơ bảntrong doanh nghiệp;

- Phân tích được tình hình tài chính và sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp;

- Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong phân tích và đánh giá một số vấn đề cơ bản trong thực tiễn;

- Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Kế toán để xác định hướng nghiên cứu; thu thập, xử lý và phân tích số liệu; đánh giá vấn đề nghiên cứu và đề xuất giải pháp liên quan đến chủ đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kế toán.

1.2.  Về kỹ năng

- Lập chứng từ, ghi sổ kế toán, lập các báo cáo kế toán và kiểm tra các sai sót cơ bản của kế toán;

- Phân tích được các vấn đề cơ bản phát sinh trong thực tiễn để đề xuất cách thức tổ chức công tác kế toán, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất-kinh doanh và quản lý tài chính trong các loại hình doanh nghiệp;

- Kỹ năng cập nhật các thay đổi về cách thức tổ chức- quản lý doanh nghiệp, thị trường tài chính- tiền tệ, quản lý tài chính, chính sách thuế, marketing, chuẩn mực kế toán-kiểm toán ở trên thế giới và ở Việt nam để giải quyết các vấn đề cơ bản trong thực tiễn;

- Ứng dụng được phần mềm kế toán máy để hạch toán các nghiệp vụ kế toán và phần mềm SPSS để xử lý số liệu thống kê;

- Sử dụng được các phần mềm tin học cho công tác văn phòng (Word, Excel, pointpower);

- Có khả năng thuyết trình các vấn đề chuyên môn cơ bản, giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh ở trình độ tương đương TOEIC 400

- Có kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức và làm việc nhóm lập kế hoạch, quản lý thời gian, quản lý các nguồn lực hiệu quả.

 1.3.  Về  phẩm chất đạo đức

- Có trách nhiệm trong công việc, tuân thủ các quy tắc và đạo đức nghề nghiệp kế toán;

- Phẩm chất chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật của nhà nước và có trách nhiệm vì xã hội. 

2. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp “chuyên ngành Kế toán” có thể làm việc ở những vị trí công việc sau:

- Tại doanh nghiệp:  Nhân viên kế toán, nhân viên kế hoạch;

- Tại đơn vị sự nghiệp (Phòng kinh tế, phòng kế toán, trường học, cơ quan thuế, bảo hiểm, kho bạc  ở các cấp, ban tài chính cấp xã…): Nhân viên kế toán, nhân viên kế hoạch.

3. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành Kế toán có khả năng học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học độc lập bậc thạc sỹ và tiến sỹ về chuyên ngành:

- Thạc sỹ Kế toán

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Tiến sỹ Quản trị kinh doanh

- Tiến sỹ Kế toán

- Tiến sỹ Tài chính ngân hàng

- Tiến sỹ Kinh tế 

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, CHUẨN QUỐC TẾ ĐÃ THAM KHẢO 

- Accounting student learning outcomes- Southern Connecticut State University, the United States.

- Learning Outcomes-Accounting, Aurora University, American - Accounting, Western International University, the United States

- Accounting Program Learning Outcomes:  University of North Cronila, the United States.

 

 

Switch mode views: