Khảo sát sinh viên mới tốt nghiệp về chương trình đào tạo của Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

Thực hiện công tác nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Trung tâm Đảm bảo chất lượng gửi đường Link khảo sát tới sinh viên mới tốt nghiệp về chương trình đào tạo của Khoa:

 
Trung tâm đề nghị BẮT BUỘC toàn bộ sinh viên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 theo danh sách Ban Quản lý đào tạo cung cấp  thực hiện việc trả lời khảo sát. 
Switch mode views: