Hướng dẫn đăng ký lớp đặc biệt online phòng chống dịch Covid-19

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký lớp đặc biệt online đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo về thời gian học tập và học lực như sau:

      Căn cứ thông báo số 255/TB-HVN ngày 04/3/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc mở lớp đặc biệt học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 cho sinh viên thuộc diện cảnh báo về thời gian học tập và học lực;

      Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang hết sức phức tạp và nguy hiểm;

      Thực hiện Chỉ thị số 10-/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý đào tạo đề nghị sinh viên đăng ký lớp đặc biệt như sau:

      Bước 1: Sinh viên đăng ký lớp đặc biệt online tại: shorturl.at/hmDSY.

      Bước 2: Căn cứ vào kết quả xét điều kiện mở lớp đặc biệt (tra cứu tại: shorturl.at/sBV24), trưởng nhóm lớp đặc biệt làm đại diện đến làm thủ tục tại bàn 10 Ban Quản lý đào tạo, mang theo các giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký mở lớp đặc biệt.

- Xác nhận hoàn thành khóa học để kiểm tra điều kiện mở lớp.

Bước 3: Trưởng nhóm liên hệ với Bộ môn và giảng viên để thống nhất lập kế hoạch giảng dạy, bố trí nội dung giảng dạy lý thuyết online và bố trí nội dung thực hành theo quy định của Học viện.

Bước 4: Trưởng nhóm làm đại diện nộp học phí tại Ban Tài chính kế toán - phòng 108 nhà Hành chính.

Bước 5: Trưởng nhóm nộp lại toàn bộ giấy tờ tại  bàn 10 Ban Quản lý đào tạo.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các sinh viên có liên quan thực hiện đúng theo hướng dẫn này./.

Lưu ý: Trưởng nhóm và các thành viên thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch Covid-19 khi ra vào Học viện.

Switch mode views: