Thông báo mở lớp đặc biệt đợt 2 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Ban Quản lý đào tạo có kế hoạch mở lớp đặc biệt đối với một số học phần thuộc chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng đợt 2 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 cho sinh viên:

1. Điều kiện để mở lớp đặc biệt

    - Học phần còn lại duy nhất trong chương trình đào tạo của sinh viên để xét tốt nghiệp; hoặc những học phần còn lại của sinh viên chưa được xét tốt nghiệp đúng thời hạn và không mở lớp ngoài giờ hành chính.

   - Học phần mở lớp đặc biệt chưa được đăng ký học trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020; hoặc học phần đã đạt điểm dưới C.

   - Sinh viên không nợ học phí các học kỳ trước.

2. Quy trình mở lớp đặc biệt

   Sinh viên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mang Phiếu Kết quả xét hoàn thành tiêu chuẩn và Đơn xin mở lớp đặc biệt (theo mẫu) đến bàn số 10 ban Quản lý đào tạo để kiểm tra điều kiện và cấp Giấy đề nghị mở lớp đặc biệt.

Bước 2: Liên hệ bộ môn phụ trách học phần để lập kế hoạch giảng dạy lớp đặc biệt (theo mẫu) của giảng viên phụ trách.  

Bước 3: Nộp học phí lớp đặc biệt tại phòng 108 nhà Hành Chính.

Bước 4: Nộp lại toàn bộ giấy tờ tại bàn số 10 ban Quản lý đào tạo

3. Thời gian nộp hồ sơ và hoàn thiện thủ tục mở lớp

   - Thời gian đăng ký mở lớp đặc biệt vào các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần từ 10/10/2019 đến 12/11/2019.

   - Thời gian hoàn thiện điểm lớp đặc biệt trước ngày 27/12/2019.

    Sinh viên được đăng ký tổng số tín chỉ trong học kỳ theo quy định dạy và học của Học viện ban hành theo quyết định số 1368 /QĐ-HVN ngày 27 tháng 5 năm 2016 ( ≤ 25 tín chỉ / học kỳ đối với sinh viên không làm KLTN và ≤ 16 tín chỉ / học kỳ đối với sinh viên đang làm KLTN. Riêng sinh viên thú y đang làm KLTN không được học lớp đặc biệt.

    Ban Quản lý đào tạo đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện đúng nội dung của thông báo này./.

Switch mode views: