Thông báo kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên học kỳ 2/2018-2019 đợt bổ sung

Khoa Kế toán và QTKD thông báo kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên làm KLTN Học kỳ 2 năm học 2018-2019 đợt bổ sung như sau:

1. Điều kiện được bảo vệ

Sinh viên có điểm KLTN trung bình của giáo viên hướng dẫn và giáo viên chấm phản biện đạt điểm C trở lên (từ 5,5 trở lên).

Sinh viên không hoàn thành khóa luận do điều kiện khách quan được giáo viên hướng dẫn và Khoa xác nhận hoặc có kết quả chấm khóa luận tốt nghiệp của hai giảng viên bị điểm F phải thực hiện lại khóa luận tốt nghiệp hoặc phải học và thi 10 TC tự chọn trong phần chuyên môn mà sinh viên chưa tích lũy được trong quá trình học.

2. Hình thức báo cáo

Sinh viên chuẩn bị báo cáo dạng Powerpoint, trình bày trong phạm vi 8-10 phút/sinh viên.

3. Thời gian :

Thời gian bảo vệ: từ  8h00 sáng thứ 6 ngày 23/08/2019, tại Khoa ( tầng 4 nhà Hành chính)

4. Yêu cầu chuẩn bị trước khi bảo vệ

Sinh viên phải tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về điều kiện cần thiết để làm KLTN của mình. Khoa sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sinh viên không đủ điều kiện làm KLTN nhưng vẫn làm KLTN.

Sinh viên kiểm tra danh sách theo file 13.8.2019 Danh sách chia tiểu ban bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2/2018-2019, địa điểm bảo vệ và có mặt tại địa điểm bảo vệ đúng giờ.

Sinh viên tại mỗi tiểu ban cử 01 nhóm trưởng, chuẩn bị 02 máy laptop và  copy toàn bộ bài trình bày của tất cả các sinh viên thuộc tiểu ban mình vào laptop chung trước giờ bảo vệ.

Mỗi Sinh viên chuẩn bị 03 bản báo cáo tóm tắt (bản trình bày) để gửi cho các thành viên của Tiểu ban.

Sinh viên mặc áo dài hoặc áo trắng, đeo thẻ sinh viên.

Sinh viên có điểm KLTN từ 8.5 trở lên phải nộp file mềm báo cáo chính thức sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Tiểu ban thi (dạng file doc - Word 2003) về bộ môn thực tập tốt nghiệp trước ngày 01/09/2019. Sinh viên không nộp đúng hạn sẽ không được công nhận kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. (Lưu ý: Trong tiêu đề email ghi rõ tên SV và mã số SV và điểm KLTN của mình).

4. Xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học trước thời hạn, có nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp sớm hoặc ngành 2 phải làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp về Ban quản lý đào tạo. 

Sinh viên ra trường đúng hạn không phải làm đơn xin xét tốt nghiệp.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

P. TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

Switch mode views: