Giới thiệu chung

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh điểm đến cho sự thành công!

Nhiệm vụ và Năng lực cho đào tạo và nghiên cứu

      Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh (FABM) là một trong những khoa lớn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khoa có bề dầy kinh nghiệm hơn 50 năm thực hiện các nhiệm vụ: (i) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh doanh nông nghiệp và kế toán doanh nghiệp bao gồm trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội; (ii) Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị tài chính, Kinh doanh nông nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán, phục vụ công tác đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ giảng dạy; (3) Cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị, quản trị kinh doanh, kế toán doanh nghiệp và phát triển theo yêu cầu của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các địa phương và mọi thành phần kinh tế.

      Thực hiện thành công các nhiệm vụ đó Khoa lấy việc phát triển nguồn nhân lực trong Khoa làm trọng tâm để có đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên nghiệp, bao gồm 5 phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 39 thạc sĩ, trong đó 12 cán bộ học tiến sĩ và 10 cán bộ đang học thạc sỹ ở ngoài nước như Úc, Mỹ, CHLB Đức, Anh, Nhật, Philipin, Thái Lan.

      Khoa có 5 bộ môn chuyên môn: Quản trị kinh doanh; Tài chính; Kế toán tài chính; Kế toán quản trị & Kiểm toán; và Marketing, có Chi hội Kế toán Kiểm toán trực thuộc Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam và tổ tư vấn trực tiếp người học một cách hiệu quả. Từ đó đã hình thành được hệ thống các chương trình đào tạo từ bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Các chương trình đào tạo khá đa dạng đáp ứng nhu cầu của người học: có đào tạo chung và đào tạo chuyên sâu, có đào tạo theo hướng học thuật và hướng ứng dụng; có đào tạo đại học bằng tiếng Việt và tiếng Anh; phối hợp với giáo sư nước ngoài trong đào tạo sau đai học; có đào tạo ngắn hạn và dài hạn; có hệ tập trung và không tập trung.

Tầm nhìn và chiến lược

      Tầm nhìn của FABM hướng tới 2030 đó là phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế xã hội, góp phần công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

      Để thực hiện Tầm nhìn đó, chiến lược của FABM trong giai đoạn 2016-2021 là: Vận dụng sáng tạo và linh hoạt chiến lược phát triển của Học viện, phát huy thế mạnh của Khoa, tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo Học viện, sự phối hợp và tư vấn của các ban, khoa và đơn vị bạn trong và ngoài Học viện, tạo ra sự khác biệt trong đào tạo và nghiên cứu hướng tới chuẩn quốc gia và khu vực, nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, tổ chức sử dụng lao động và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực chuyên môn và đời sống vật chất tinh thần của giảng viên và viên chức trong Khoa./.

Tám chương trình đào tạo cử nhân đại học được Khoa phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường lao động

 

Switch mode views: